Algemene Voorwaarden

Artikel 1, ALGEMEEN.

1. Deze algemene voorwaarden voor verlening van diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen 3MC en enige derde ("opdrachtgever") tot stand komen, waarbij 3MC bepaalde werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

2. Een aanbieding of prijsopgave bindt 3MC niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of prijsopgave kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Overeenkomsten tussen 3MC en opdrachtgever komen slechts tot stand indien en voor zover 3MC een opdracht schriftelijk aanvaardt of door 3MC uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door 3MC zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

6. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever rusten.

Artikel 2, UITVOERING OVEREENKOMST.

1. Alle werkzaamheden die door 3MC worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Daarbij bepaalt 3MC de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Resultaten van verrichte diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.

2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie die 3MC naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Zonder toestemming van opdrachtgever zal 3MC de haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

3. De leveringstermijn zal door 3MC zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij kan daar niet voor instaan. Indien 3MC voorziet dat levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal zij opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding terzake en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3, HONORARIUM.

1. Het honorarium van 3MC is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de door 3MC verstrekte offerte. Bepalend voor het in rekening te brengen tarief is het moment waarop de gefactureerde werkzaamheden zijn verricht.

2. Door 3MC aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief karakter en binden 3MC niet, tenzij expliciet in de overeenkomst vermeld staat dat het een overeenkomst betreft waarbij een vast honorarium per dagdeel, dag of opdracht van toepassing is. Dit vaste honorarium of te berekenen honorarium (aan de hand van aantal eenheden te berekenen) dient als zodanig is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst. Over alle door opdrachtgever aan 3MC verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 4, BETALING.

1. Facturering geschiedt op basis van de verstrekte offerte. De werkzaamheden en kosten zullen op basis van voorschotnota's en einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle declaraties dienen zonder korting of inhouding binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bankrekening van 3MC. Indien een voorschotnota wordt verzonden heeft 3MC het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota is betaald. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens 3MC op te schorten.

2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van 3MC noodzakelijk is. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van 3MC op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een rentevergoeding verschuldigd van 1/12 deel van de wettelijke rente vermeerderd met 1%, (wettelijke rente +1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een hele maand. Daarenboven is opdrachtgever verplicht 3MC de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Tot de buitengerechtelijke kosten worden gerekend incassokosten ten bedrage van 15% van het totaalbedrag met een minimum van Euro 160,-.

Artikel 5, OVERMACHT.

1. Indien 3MC door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht. Duurt de toestand van overmacht een kwartaal of langer dan heeft 3MC het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als 3MC als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 3MC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van 3MC kan worden verlangd, zulks ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het bedrijf van 3MC of bij door haar ingeschakelde derden, alsmede ziekte van medewerkers.

Artikel 6, RECLAMES.

1. Opdrachtgever dient de uitvoering van de werkzaamheden door 3MC telkens, voor zover in zijn vermogen ligt, te inspecteren. Alle reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van die werkzaamheden dienen binnen acht dagen na oplevering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk te geschieden. Reclames gedaan nà de in dit artikellid genoemde termijnen, zijn niet ontvankelijk.

2. 3MC zal de voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken terzake.

3. Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door 3MC en voorts niet in verzuim is, heeft 3MC de keus:

1. naar beste kunnen de werkzaamheden opnieuw uit te voeren teneinde de fout te herstellen en

2. een gedeelte van het overeengekomen honorarium te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren dan wel

3. opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het overeengekomen honorarium te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is 3MC terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

4. Indien 3MC producten dan wel werkzaamheden aan opdrachtgever levert die 3MC van derden heeft verkregen, is 3MC nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop 3MC ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

Artikel 7, AANSPRAKELIJKHEID.

1. 3MC is ingeval van niet deugdelijk gebleken werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-)verplichting gehouden dan bepaald in artikel 6. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst door 3MC is uitgesloten.

2. Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat 3MC wél voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van 3MC in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van 3MC uitkeert. Aanspraak op welk andere vermogensbestanddeel of -delen van 3MC of haar eigenaren, bestuurders en verbonden consultants worden onvoorwaardelijk uitgesloten.

3. Indien 3MC bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van derden, is 3MC voor de gedragingen van die derden niet aansprakelijk, onverminderd de gehoudenheid van 3MC om bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid te betrachten.

4. 3MC zij zal geen beroep doen op de in lid 1 en lid 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van 3MC. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 3MC, zal opdrachtgever 3MC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering door 3MC van de werkzaamheden en zal opdrachtgever 3MC alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten vergoeden die 3MC lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 8, VERZUIM/ONTBINDING.

1. Bij verzuim van opdrachtgever of in één van de in artikel 8.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van 3MC op opdrachtgever, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is 3MC bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij 3MC binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van 3MC op grond van de wet en de overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 8.1 en 8.2, zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van 3MC op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van 3MC op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 9, VERJARING.

1. Elke vordering op 3MC verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

Artikel 10, INTELLECTUELE EIGENDOM.

1. Opdrachtgever zal 3MC voor alle schade (waaronder de juridische advieskosten) die 3MC zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien 3MC die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door opdrachtgever aan 3MC voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 11, GEHEIMHOUDING.

1. Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen 3MC en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan 3MC verbonden consultants hebben zich tot geheimhouding verplicht.

Artikel 12, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER.

1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, met dien verstande dat 3MC het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 13, CONVERSIE.

1. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is 3MC gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.